+48 62 59 777 25 | | | |

Co to jest magazyn ADR? Jak bezpiecznie magazynować towary ADR?

Te dwa pytania zawarte w powyższym tytule są ze sobą nierozerwalnie związane. Dlaczego?
Na to postaramy się odpowiedzieć w treści kilku poniższych akapitów.

Magazyn ADR

Samo sformułowanie „magazyn ADR” jest określeniem stosowanym przez praktyków i nie ma swego źródła w teorii i żadnym akcie prawnym. Ci którzy chcieliby znaleźć taką definicję lub jeden, wyczerpujący akt prawny regulujący magazynowanie/składowanie towarów niebezpiecznych będą zawiedzeni, a potencjalni inwestorzy muszą uzbroić się w cierpliwość i dobrze rozeznać temat, bo nie jest łatwy.
Magazyn ADR to po prostu magazyn, w którym składuje się towary uznawane za niebezpieczne
(ADR jest skrótem, wywodzącym się z języka francuskiego, z konwencji traktującej o drogowym przewozie towarów niebezpiecznych).
Aby mówić o składowaniu towarów niebezpiecznych w magazynie musimy zmierzyć się z dwoma problemami:

  • budową odpowiedniego (bezpiecznego) magazynu,
  • bezpieczną organizacją pracy i logistyki wewnętrznej.

Bezpieczeństwo musimy potraktować w sposób bardzo szeroki, a więc jako bezpieczeństwo ludzi, otoczenia, środowiska. „Bezpieczny magazyn” to magazyn wybudowany oczywiście w zgodzie
z aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz przepisami „przeciwpożarowymi”.
Do tego momentu niczym się to nie różni od budowy magazynu przeznaczonego do składowania towarów neutralnych. Dalej jest tylko gorzej…

Dalej na kwestie budowy musimy spojrzeć z punktu widzenia konkretnych towarów i ich właściwości (zawartych w kartach charakterystyki, MSDS), które mamy zamiar składować.
I tak np. dla materiałów niebezpiecznych z klasy 1 („konwencja ADR”) należy uwzględnić wiele, różnych dodatkowych warunków i wymogów przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 roku w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych.
Oba przytoczone powyżej akty prawne znacznie surowiej podchodzą do kwestii odległości budynków, w których składuje się materiały niebezpieczne od innych budynków i obiektów, dróg itd. W toku projektowania może się okazać, że dysponując określonym terenem nie będziemy w stanie zrealizować swoich zamiarów inwestycyjnych na skale pierwotnie planowaną ze względu na zachowanie znacznie większych odległości, których ewentualne zmniejszenie może nastąpić np. poprzez budowę wałów lub dodatkowych murów/przegród.
Przepisy stawiają również dodatkowe wymogi w zakresie infrastruktury wewnętrznej. Wózki widłowe muszą posiadać napęd elektryczny, posadzka w magazynie musi odprowadzać ładunki elektryczne, dla niektórych klas materiałów konieczna będzie instalacja dodatkowej awaryjnej wentylacji wyciągowej lub instalacje elektryczne i oświetlenie spełniające normy ATEX-owe (dla atmosfer wybuchowych).

Bezpieczne składowanie wydaje się być znacznie bardziej skomplikowane od strony przepisów niż sama budowa odpowiedniego obiektu.
Poza wieloma dodatkowymi wymogami przewidzianymi przez normy dotyczące materiałów wybuchowych lub konwencji ADR (wykluczających jednoczesne składowanie pewnych grup materiałów), zastosowanie znajdują szczegółowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród warunków dodatkowych znajdziemy: szczegółową kontrolę dostępu, weryfikację pracowników mających kontakt z materiałami niebezpiecznymi itd. Wszystko komplikuje się
w momencie gdy ilości, które chcemy magazynować przekraczają pewne progi przewidziane kolejnymi przepisami szczegółowymi.

Aktualne regulacje przewidują dwa progi dla konkretnych grup materiałów ( klasyfikacja odmienna od zastosowanej w przepisach ADR w transporcie drogowym), których przekroczenie (dla całego terenu należącego do inwestora, kryterium geodezyjne jednego zakładu), obliguje przedsiębiorstwo magazynujące do uzyskania specjalnych statusów: ZZR – zakładu zwiększonego ryzyka oraz
ZDR- zakładu dużego ryzyka. W obu przypadkach decyzje o nadaniu takiego statusu po żmudnej
i długotrwałej analizie dokumentacji i solidnym audycie podejmują jednostki straży pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pamiętajmy, że już rozpoczynając budowę musimy uzyskać decyzję środowiskową, w której określamy potencjalny wpływ na środowisko. Baza magazynowa dopiero po przekroczeniu metrażu 5000m2 z automatu zostaje uznana za potencjalnie wpływającą. W każdym jednak przypadku wójt/burmistrz gminy zasięga opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska. Sam status
i dokumentacja jest bardzo mocno związana z konkretnymi grupami towarów a więc ich zmiana wiąże się z aktualizacją dokumentacji. Dla firm logistycznych to prawdziwy horror administracyjny…

Pamiętać należy również o skróconych okresach przeglądów wyposażenia, wszelkich instalacji
i urządzeń w związku ze składowaniem materiałów niebezpiecznych. I jakby tego wszystkiego było mało, na samym końcu dodatkowe warunki może postawić ubezpieczyciel…
O tym jak trudny jest to biznes, świadczy przede wszystkim krótka lista firm, które taki status posiadają. Magazynowanie ADR to nic innego jak „złoto dla orłów”.
Powyższe rozważania na temat magazynu ADR oraz bezpieczeństwa związanego
z składowaniem towarów niebezpiecznych stanowią zaledwie wstęp, do zdecydowanie bardziej szczegółowych publikacji w tej kwestii.

Tagi: magazyn ADR, towary niebezpieczne, bezpieczne składowanie towaru.
06 września 2017|