+48 62 59 777 25 | | | |

ADECON ze statusem ZZR

Informacje do podania do wiadomości publicznej zgodnie z Art. 261 a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

 

Adecon Sp. z o.o.

Dębe 47a, 62-817

Żelazków tel. 62 597 77 25

 

Został sklasyfikowany jako Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z art. 250. ustęp [1] cytowanej Ustawy Zakład opracował Program Zapobiegania Awariom oraz przekazał odpowiednim organom kontrolnym

 

1. Charakterystyka Zakładu

Adecon Sp. z o.o. jest operatorem logistycznym obsługującym głównie ładunki intermodalne. Świadczy najwyższej jakości usługi klientom na całym świecie.

Procesy zdefiniowane w charakterze działalności Zakładu można podzielić następująco:

 • Dostarczanie na teren zakładu towarów, w tym niebezpiecznych,
 • przyjmowanie towarów na plac magazynowy (depot) lub do magazynu i rozwożenie ich transportem wewnętrznym (wózki widłowe i reachstacker /ciężki wózek kontenerowy/) na wyznaczone strefy odkładcze w magazynach,
 • załadunek towarów za pomocą wózków widłowych na samochody lub kontenery dedykowane do transportu drogowego celem dostarczenia do klientów.

 

Zakład położony jest w granicach administracyjnych powiatu Kaliskiego, na terenie gminy Żelazków, na działkach nr 31/8, 31/9 i 31/10.

Rysunek nr 1. Usytuowanie przestrzenne zakładu

 

2. Substancje chemiczne używane w zakładzie decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 29. 01. 2016 Dz.U. Poz. 138 w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do ZZR lub ZDR, Zakład został zaklasyfikowany jako Zakład Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na sumowanie ilości substancji w następujących kategoriach:

 • P – Zagrożenia fizyczne
 • E – Zagrożenia dla środowiska

3. Istniejące systemy zabezpieczeń

Zakład dokonał analizy ryzyka procesowego oraz warstw zabezpieczeń oraz wdrożył

zabezpieczenia:

 • Przeciwdziałające przebiegowi scenariuszy awaryjnych
 • Przeciwdziałające skutkom wystąpienia scenariuszy awaryjnych
 • Zwalczające skutki wystąpienia scenariuszy awaryjnych

4. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, tj.:

 • Unoszący się dym
 • Wzmożony ruch pojazdów jednostek ratowniczych
 • Usłyszenie komunikatu

 

Należy (w zależności od przebiegu zdarzenia):

 • Zachować spokój,
 • Stosować się do komunikatów wydawanych przez ekipy ratownicze oraz przekazane mediom,
 • Zamknąć okna mieszkania,
 • Nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,

 

Będąc na terenie otwartym:

 • Obserwować kierunek wiatru i przemieszczania się dymu
 • Opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru i przemieszczającego się z nim wiatru

 

W przypadku konieczności ewakuacji:

 • Ewakuować się ze strefy zagrożenia na polecenie kierującego akcją ratowniczą,
 • Opuścić mieszkanie lub teren objęty akcją ratowniczą,
 • Sprawdzić czy wszyscy domownicy (lokatorzy) opuścili mieszkanie/teren – Zamknąć mieszkanie,
 • Jeżeli jest możliwość zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy, telefon, dokumenty, klucze do mieszkania i samochodu.

15 kwietnia 2021|