+48 62 59 777 25 | | | |

SPEDYTOR/DYSPOZYTOR DROGOWY

Charakter pracy:

 • organizacja przewozów drogowych w ruchu międzynarodowym (FCL, FTL)
 • monitorowanie pracy kierowców
 • prowadzenie własnej floty pojazdów
 • współpraca z przewoźnikami oraz czynny udział w budowie bazy przewoźników
 • nadzór nad terminowością dostaw
 • bieżący kontakt z klientami

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
 • mile widziane doświadczenie w obsłudze programu Speed
 • dobra znajomość MS Office
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • wysoka kultura osobista
 • dobra organizacja, zaangażowanie i dokładność w wykonywaniu pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność w realizacji zadań
 • chęć rozwoju

Oferujemy bardzo dobre warunki zatrudnienia:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stałe niezależne od prowizji wynagrodzenie
 • ciekawą pracę w młodym, dynamicznym i ambitnym zespole
 • duże możliwości rozwoju i awansu w międzynarodowej organizacji.

CV prosimy kierować na adres:

Biorąc udział w procesie rekrutacji wyrażasz zgodę na przetwarzanie Two­ich da­nych osobowych, które podajesz w to­ku re­kru­ta­cji, na po­trze­by pro­ce­su re­kru­ta­cji organizowanego przez ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akceptujesz Politykę prywatności naszej spółki. Możesz również wyrazić zgodę na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych. Jeśli masz taki zamiar, zamieść w przesłanych nam dokumentach następujące oświadczenie:
Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych poda­nych w to­ku re­kru­ta­cji na po­trze­by przyszłych pro­ce­sów re­kru­ta­cji ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przez okres 6 miesięcy po zakończeniu bieżącego okresu rekrutacji. Jednocześnie akceptuję Politykę prywatności spółki.

Jeśli nie złożysz takiego oświadczenia, usuniemy Twoje dane po zakończeniu procesu rekrutacji.
Administratorem Twoich danych osobowych będzie ADECON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dębe 47a, 62 – 817 Żelazków. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
              • Przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców;
                  
data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
              • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data
                   urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
              • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby
                  sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Jeśli wyrazisz zgodę na przechowywanie danych po zakończeniu okresu rekrutacji, będziemy robić do upływu czasu wskazanego w zgodnie.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług IT, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
           a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
           b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
           c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
           d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
           e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
           f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie
                  naszego prawnie uzasadnionego interesu,
          g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
                   informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
                      administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych,
                      które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej) W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy.
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.